inicio

Competències

La Generalitat Valenciana va assumir les competències per Reial Decret 847/1999 de 21 de maig, sobre traspàs de funcions i servicis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de mediadors d'assegurances. 

L'article 49.3.10 de l'Estatut d'Autonomia, estableix que és competència exclusiva de la Generalitat la matèria de mediació d'assegurances. Estes competències són titularitat de la Comunitat Valenciana, a qui correspon, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, i si és el cas, en els termes que la mateixa establisca, el desenvolupament legislatiu i l'execució de la matèria d'assegurances.

El Decret 193/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, atribuïx a la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme les funcions relatives a la supervisió de mediació d'assegurances i reassegurances privats.

La competència de la Generalitat s'estén sobre aquells mediadors el domicili i l'àmbit d'operacions dels quals se circumscriguen al territori de la comunitat autònoma.

inicio

Registre administratiu d'auxiliars-assessors de la Comunitat valenciana

Registre auxiliars-assessors de la Comunitat Valenciana

inicio

Informes i Estudis

Nombre de mediadors inscrits a la Comunitat Valenciana

Àmbit d'operacions dels mediadors autonòmics

Causa de les baixes en el Registre de mediadors

Auxiliars-Assesors inscrits a la Comunitat Valenciana

Empleats i Auxiliars Externs

Els corredors supervisats per l'Administració de l'Estat 

inicio

Registre especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs de la Comunitat Valenciana

Registre mediadors d'assegurances de la Comunitat Valenciana

Administradors de les societats de mediació

Entitats asseguradores dels Agents Vinculats

Directors tècnics de les societast de mediació

inicio

Procediments i tràmits

Procediments i tràmits de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

inicio

Declaració estadístico-comptable

Declaració estadístico-comptable

inicio

Enllaços d'interés

Direcció General d'Assegurances i de Fons de Pensions (MEC)

Col·legi de mediadors d'assegurances d'Alacant

Col·legi de mediadors d'assegurances de Castelló

Col·legi de mediadors d'assegurances de València

Consell General dels col·legis de mediadors d'assegurances

Centre d'Estudis del Consell General de col·legis de mediadors d'assegurances (CECAS)

Associació de corredors d'assegurances de la Comunitat Valenciana

Associació profesional de corredors d'assegurances (APROCOSE)

Associaciò de Pèrits d'Assegurances i Comissaris d'Avaries (APCAS)

Certificat de contractes d'assegurances de cobertura de defunció

inicio

Procediment de designació del defensor del client

Criteris de la Unitat de Mediació d'Assegurances Privades respecte al Departament d'atenció al client/defensor del client

L'article 44.3 de la LLei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privats, establix que:

"Els corredors d'assegurances, les societats de corredoria d'assegurances i els mediadors d'assegurances (....), hauran de comptar amb un departament o servici d'atenció al client per a atendre i resoldre les queixes i reclamacions, llevat que encarreguen l'atenció i resolució de la totalitat de les queixes i reclamacions que reben a un defensor del client".

En l'article 45 de la Llei de mediació es disposa: "Les entitats asseguradores i els corredors d'assegurances, podran designar bé individualment, bé agrupats per rams d'assegurança, proximitat geogràfica, volum de negoci o qualsevol altre criteri, un defensor del client que haurà de ser una entitat o expert independent de reconegut prestigi, a qui correspondrà atendre i resoldre els tipus de queixes i reclamacions que se sotmeten a la seua decisió en el marc del que dispose el seu reglament de funcionament, així com promoure el compliment de la normativa sobre transparència i protecció del client i de les bones pràctiques i els seus usos financers.

A estos efectes es considerarà que l'entitat defensora o el defensor són aptes per a prestar el servici de defensor del client, quan la persona responsable d'este reunisca el dos requisits següents:

ico_enumeracion Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat o haver obtingut la formació del Grup A en l'àmbit de la mediació.

ico_enumeracion Haver estat en exercici de la seua professió almenys 5 anys, en els últims deu anys, o haver-se dedicat a la docència universitària almenys 5 anys, en els últims deu anys.

Normativa aplicable

ico_enumeracion Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privats, Capítol IV, Secció 2a, articles 44 i 45.

ico_enumeracion Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, Protecció del consumidor. Departaments i servicis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

Documentació relativa a la designació del departament o servici d'atenció al client, o si és el cas, del defensor del client.

Els corredors i les societats de corredoria per a comunicar a la Unitat de Mediació d'Assegurances qui és el defensor del client hauran d'aportar:


ico_enumeracion Curriculum vitae, que incorpore expressament els detalls relatius als seus coneixements i experiència en funcions relacionades amb l'activitat de mediació en assegurances privades. Així com exposar les circumstàncies que concorren respecte al seu reconegut prestigi en l'àmbit jurídic, econòmic o financer.

ico_enumeracion Declaració firmada per la persona designada, relativa a la seua honorabilitat comercial i professional, fent constar que ha vingut observant una trajectòria personal de respecte a les lleis mercantils o altres que regulen l'activitat econòmica i la vida dels negocis, així com les bones pràctiques comercials i financeres.

ico_enumeracion Còpia del document que arreplegue l'aprovació, per part de l'òrgan d'administració de la societat, del Reglament de funcionament per a la defensa del Client.

ico_enumeracion Còpia del Reglament de funcionament per a la defensa del Client.

ico_enumeracion Acceptació expressa per part de la persona designada.

inicio

Contacte mediadors d'assegurances

Correu de la unitat de mediació d'assegurances privades: mediadores@gva.es

inicio

Normativa

Consulta la normativa de mediadors d'assegurances