Consultes web

« Ves enrere

Sara Taxes

Sara Taxes

Descripció de l'aplicación

 

Per mitjà del sistema SARA poden generar-se impresos per a estes taxes:

9800. Ordenació d'instal·lació i activitat industrial. declaració-liquidació

9922. Taxa per venda d'impresos.

Els models que

 registres.Registre d'Activitats ComercialsFulls de Reclamacionsòmpliga amb ajuda o sense dels programes informàtics que posem a la seua disposició, una vegada omplits i impreses les còpies necessàries del document, tenen validesa per a ser pagats en les entitats financeres col·laboradores i presentats en el Servici Territorial o Oficina Liquidadora que li corresponga.

 

Instruccions per a omplir el formulari

Cumplimentació telemàtica del model

 

Una vegada seleccionat el model corresponent a la taxa que vullga obtenir, es descarregarà un document pdf, amb les caselles a omplir ressaltades en color groc.

A partir d'ací els passos seran els següents:

1r. Empleneu la resta de dades sol·licitades en el model i polseu "Acceptar". Si és el cas, completeu o rectifiqueu les errades que el sistema d'ajuda identifique. En el camp ÓRGAN GESTOR ha d'indicar el Servici Territorial corresponent a la província on presentarà el document.

2n. Una vegada omplits tots els camps de forma correcta, en polsar en el botó "Acceptar", es mostrarà una pantalla amb una sèrie de dades (Núm. Document, NIF/CIF, Codi territorial i Import). Es convenient anotar-los o imprimir-los, ja que poden ser necessaris per a posteriors consultes.

3r. Torneu a polsar "Acceptar" i es tornarà a generar el model pdf final i definitiu, amb les dades ja introduïdes de forma invariable.

4t. En este formulari apareix el codi de barres (que facilitarà la captació de les dades i el pagament per caixer automàtic en aquelles entitats financeres que tinguen habilitat este mitjà de pagament) i el núvol de punts (que assegurarà la integritat de les dades).

5é. Este pdf ja es pot imprimir amb el botó "Imprimir per a obtenir les còpies necessàries" situat en la part superior esquerre del document. Esta opció li generarà les distintes còpies necessàries segons el model.

6é. Una vegada imprés el modelo, ja el podeu firmar i portar a l'entitat financera per a efectuar-ne el pagament.

7é. Finalitzat el tràmit a l'entitat financeres, el document amb la validació bancària ja pot ser presentat per a la realització de la corresponent tramitació en el Servici Territorial

Més informació en http://www.gva.es/c_economia/web/hacienda/manuuser.pdf

 

Enllaços