Nota de premsa

El Consell aprova un decret d'ajudes directes dirigides al comerç i l'artesania per a fer front a la nova normalitat

05/06/2020

- Respon a la necessitat de donar una resposta a la situació del sector comercial per la crisi de la COVID-19
- El pressupost total màxim que aportarà la Conselleria d'Economia Sostenible per a les ajudes previstes serà de 7.400.100 eurosEl Ple del Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha aprovat el decret que estableix les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19.

Aquest decret respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l'excepcional situació del sector comercial ocasionada per la crisi de la COVID-19, que s'ha vist obligat a realitzar unes despeses als establiments per a poder obrir complint amb els requisits exigits per la legislació, amb l'adopció de mesures de protecció, distanciament i higiene per a garantir la seguretat de comerciants i clients.

L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d'ajudes a les pimes i micropimes que exercisquen activitat comercial i artesana per a les despeses ocasionades per la crisi de la COVID-19, així com les inversions que cal fer en equipament per a l'establiment comercial i per a la venda en mercats de venda no sedentària.

Els beneficiaris seran persones autònomes, pimes i micropimes que exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en alguna de les activitats descrites en el decret o estiguen en possessió del document de qualificació artesana.

El pressupost total màxim que aportarà la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a les ajudes previstes en el decret serà de 7.400.100 euros, dins del programa pressupostari 761.10, 'Ordenació i promoció comercial i artesana', sense perjudici de la possible ampliació d'aquest.

Cal destacar que un import màxim estimat de 5.000.000 euros estarà destinat per a les ajudes a les despeses corrents que es facen en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat, com ara el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i l'accés a plataformes de venda electrònica.

D'altra banda, l'import màxim estimat de 2.400.100 euros es destinarà per a les inversions que es facen en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura, o la integració d'aquesta en una plataforma de comerç electrònic.

En aquests casos, es donarà suport a les aplicacions informàtiques i les despeses per la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment, així com les inversions relacionades amb la COVID-19 destinades a l'adaptació o la transformació dels punts de venda, amb la finalitat d'assolir la protecció adequada de comerciants i clients, d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent.

L'import de les ajudes oscil·larà entre un mínim de 750 euros i un màxim de 1.500 euros, o entre un mínim de 500 euros i un màxim de 2.000 euros, depenent de si es tracta de despeses corrents o d'inversions, així com de la tipologia dels beneficiaris.

Sector estratègic

El sector comercial valencià té un caràcter estratègic per a la Comunitat Valenciana per la importància econòmica i social que té, ja que suposa el 12,9 % del PIB i un teixit empresarial de més de 48.000 empreses que operen en el territori valencià.

El comerç detallista és l'esclavó final d'una cadena de distribució que presta serveis indispensables per a la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic, amb 61.357 punts de venda i una generació, en 2019, de 212.551 afiliacions a la Seguretat Social.

Les empreses artesanes ?la immensa majoria tenen una dimensió molt reduïda? també compten amb una presència important en tot el nostre territori, i a aquesta importància econòmica i social s'uneix el valor que tenen com a patrimoni cultural i identitari del poble valencià.

Aquest teixit comercial i artesà es podria veure afectat en gran manera per la crisi ocasionada per la pandèmia, que ha provocat la suspensió temporal de l'activitat de més del 85 % dels negocis, amb la pèrdua consegüent d'ocupacions, que s'enfronten a un futur incert.

És una prioritat per a la Generalitat el suport al comerç de proximitat i l'artesania, en el marc d'una economia equilibrada i responsable, que contribuïsca a la millora de la competitivitat de les empreses comercials, l'adaptació als canvis del mercat i la millora de l'eficiència, la gestió i la productivitat, especialment de les empreses xicotetes.