Nota de premsa

L'IVACE concedeix ajudes que poden arribar al 85 % del cost per a la rehabilitació energètica d'edificis

05/01/2021

- Es dona suport a les mesures d'eficiència energètica en façanes, instal·lacions tèrmiques i il·luminació que comporten una millora de la lletra de qualificació energètica
- Hi poden accedir particulars; comunitats de propietaris; comunitats energètiques, i empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, entre d'altresL'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), que depén de la Conselleria d'Economia Sostenible, ha posat en marxa un programa d'ajudes a fons perdut per a impulsar actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, dotat amb un total de 25.900.000 euros.

El termini per a la presentació de sol·licituds està obert des del dia 17 de desembre passat i conclourà el pròxim 31 de juliol de 2021. La quantia de les ajudes oscil·la entre el 25 % i el 35 %, en funció del model d'actuació i de l'ús de l'edifici.

A aquesta ajuda es podrà sumar una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o per actuació integrada. D'aquesta manera, el percentatge d'ajuda pot arribar al 85 % del cost.

L'objectiu del programa és donar un impuls a la sostenibilitat de l'edificació existent a la Comunitat, mitjançant actuacions de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica (façanes); actuacions de millora de l'eficiència energètica i d'utilització d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es duguen a terme hauran de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica de l'habitatge o l'edifici que es rehabilite. Aquest augment de lletra de qualificació energètica implica que un edifici d'habitatges reduirà el consum d'energia al voltant d'un 30 %, segons les dades d'IVACE Energia.

Cal recordar que els habitatges compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic, que comprén de la A (més eficient) a la G (menys eficient). El 26 % del parc d'habitatges de la Comunitat registrat per l'IVACE correspon a habitatges amb les lletres F i G, les més ineficients, i si s'hi inclou la lletra E, ascendeix a un 86 %, cosa que dona una idea de l'enorme potencial existent en aquest àmbit.

Per al conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, "el millor camí per a reactivar l'economia és apostar per una economia verda, per una autèntica transformació dels nostres sistemes, que pose la lluita contra l'emergència climàtica i la sostenibilitat en el centre del nou model econòmic".

En aquest sentit, ha recalcat que la "transformació de la infraestructura construïda cap a edificis de consum zero obri importants alternatives i oportunitats d'inversió i ocupació".

Se'n poden beneficiar tant persones particulars com comunitats de propietaris, comunitats energètiques; empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis; empreses de serveis energètics (ESE); entitats locals, i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el programa pretén promoure les actuacions que realitzen comunitats d'energies renovables o comunitats ciutadanes d'energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que, a més, comptaran amb una ajuda addicional que podrà arribar a un 20 %.

Els fons procedeixen del Programa PREE Comunitat Valenciana de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE per les sigles en castellà) i la Unitat d'Energia de l'IVACE és l'encarregada de convocar, tramitar, gestionar i concedir aquestes ajudes a la Comunitat Valenciana.

La quantia de les ajudes oscil·la entre el 25 % i el 35 % en funció del model d'actuació i de l'ús de l'edifici. A aquesta ajuda es podrà sumar una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o per actuació integrada. D'aquesta manera, el percentatge d'ajuda pot arribar al 85 % del cost.

En el cas del criteri social, l'ajuda es podrà incrementar en els edificis d'habitatges de protecció pública o situats en les àrees de regeneració i renovació urbanes o rurals, entre altres.

Quant a l'ajuda addicional per eficiència energètica, s'aplicarà en actuacions que eleven la qualificació energètica de l'edifici per a obtindre una classe energètica A o B, en l'escala de CO2, o bé incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l'ajuda addicional per actuació integrada s'aplicarà en els edificis que combinen simultàniament dues o més tipologies d'actuació, sempre que una d'aquestes siga sobre l'envolupant tèrmica.

Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Accions amb suport

Quant a les accions susceptibles de suport, s'enquadren en tres categories: millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica (façanes); millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, i millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses en cada una de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiu d'habitatge o qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.).

Així mateix, les actuacions subvencionables es podran dur a terme en edificis complets existents o sobre un o diversos habitatges, o locals, del mateix edifici, considerats individualment o com a parts d'un edifici existent.

Amb caràcter general, les actuacions que són objecte d'ajuda han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 /m2 any), respecte a la qualificació energètica inicial de l'edifici.

No seran actuacions subvencionables les que es desenvolupen en edificis construïts l'any 2007 o posterior a aquells en què se supose una ampliació; en els quals s'incremente la superfície o el volum construït, o si comporten un canvi d'ús de l'edifici.