Visualització de contingut web

Protecció de Dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
C/ de la Democràcia, 77
46018 - València
DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb el Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l'Albereda, 16
46010 - València
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta Conselleria.
EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, ha d'aportat la documentació acreditativa de la identitat i representació. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:
http://www.gva.es/va/proc19970

RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
https://www.aepd.es/

 

Més informació sobre Protecció de Dades

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT - totes les activitats de tractament

Comerç

01. Eleccions Cambres de Comerç.

02. Òrgans de participació.

03. Comissió de preus

04. Expedients en Comerç

05. Inspecció i sanció en matèria de Comerç, Consum i Artesania

06. Xarxa d'Alertes

Consum

01. Juntes Arbitrals

02. Registre públic d'associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana

03. Gestió de concursos en matèria de consum

04. Formació sobre consum

05. Reclamacions de consum

06. Acreditacions OMIC y AFIC

Economia Social i Emprenedoria

01. Foment del cooperativisme i economia social.

02. Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana

03. Consell Valencià del Cooperativisme

04. Registre de Mutualitats de Previsió Social

05. Registre de Societats Laborals

06. Inspecció i Sanció en matèria de Cooperativisme i Economia Social

07. Foment de l'emprenedoria

Energia

01. Expedients de Energia

02. Reclamacions d'Energia

03. Registre de proveïdors de servicis energètics.

04. Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.

05. Registre d'Empreses de Venda i Assistència Tècnica d'equips i instal·lacions de RAIGS X

06. Inspecció i Sanció en matèria d'Energia

Estadística

01. Llistes de distribució d'informació estadística

02. Consultes i peticions especifiques d'informació estadística

Generals

01. Contractació

02. Arxiu General de la Conselleria

03. Gestió econòmica i pressupostària

04. Subvencions o ajudes econòmiques

05. Agenda de contactes, protocol i òrgans col·legiats

06. Registre d'Entrada i Eixida

07. Selecció i promoció del personal.

08. Gestió de Recursos Humans

09. Atenció i informació a la ciutadania

10. Atenció Dret Accés a la Informació Pública

11. Atenció de Drets en Protecció de Dades

12. Notificacions de Bretxes de Seguretat en Protecció de Dades

13. Consultes, queixes, suggeriments i agraïments

14. Control d'accés a les instal·lacions

15. Videovigilancia

16. Procediments de Responsabilitat Patrimonial

17. Expropiacions

18. Expedients de Defensa de la Competència

Indústria

01. Establiments industrials

02. Registre d'Instal·lacions i Instal·ladors en matèria de Seguretat Industrial.

03. Gestió Agents de Control Metrològic.

04. Control de laboratoris de Metalls Preciosos

05. Transport de mercaderies peribles i perilloses per carretera.

06. Estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles

07. Carnets professionals i certificacions acreditatives en matèria de seguretat industrial

08. Autorització de centres de formació

09. Catalogació de Vehicles Històrics

10. Inspecció i Sanció en Indústria

Internacionalització

01. Internacionalizació

Mediadors d'assegurances

01. Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus alts càrrecs

Mines

01. Expedients de Mines i Pirotècnia

02. Registre de Drets Miners

03. Registre de personal habilitat per a treballar en les mines

04. Entitats de control i entitats col·laboradores de l'administració

05. Obres subterrànies i instal·lacions elevadores d'aigües

Treball

01. Mediació i arbitratge

02. Preavisos i actes eleccions sindicals.

03. Regulacions d'Ocupació

04. Depòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials (DEOSE)

05. Registre de Convenis col·lectius i acords de treball

06. Vagues, Tancaments patronals i conflictes col·lectius.

07. Expedients de menors en Espectacles Públics

08. Registre d'empreses acreditades del sector de la construcció.

09. Registre d'Empreses de Treball Temporal (ETT)

10. Treballs amb el risc d'Amiant

11. Comunicació d'obertura de centres de treball.

12. Llibres de subcontractació en el sector de la construcció.

13. Desplaçaments de treballadors en el marc d'una prestació de serveis Transnacional.

14. Registre autonòmic d'Associacions de Treballadors Autònoms

15. Inspecció i sanció en l'ordre laboral

16. Registre de Delegats/as de Prevenció de Riscos Laborals

17. Registre d'entitats de Prevenció de Riscos Laborals.