Visualització de contingut web

Protecció de Dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
C/ de la Democràcia, 77
46018 - València
DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb el Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l'Albereda, 16
46010 - València
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta Conselleria.
EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, ha d'aportat la documentació acreditativa de la identitat i representació. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:
http://www.gva.es/va/proc19970

RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
https://www.aepd.es/

 

Més informació sobre Protecció de Dades

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT - treball

01. Mediació i arbitratge

02. Preavisos i actes eleccions sindicals.

03. Regulacions d'Ocupació

04. Depòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials (DEOSE)

05. Registre de Convenis col·lectius i acords de treball

06. Vagues, Tancaments patronals i conflictes col·lectius.

07. Expedients de menors en Espectacles Públics

08. Registre d'empreses acreditades del sector de la construcció.

09. Registre d'Empreses de Treball Temporal (ETT)

10. Treballs amb el risc d'Amiant

11. Comunicació d'obertura de centres de treball.

12. Llibres de subcontractació en el sector de la construcció.

13. Desplaçaments de treballadors en el marc d'una prestació de serveis Transnacional.

14. Registre autonòmic d'Associacions de Treballadors Autònoms

15. Inspecció i sanció en l'ordre laboral

16. Registre de Delegats/as de Prevenció de Riscos Laborals

17. Registre d'entitats de Prevenció de Riscos Laborals.