Preguntes freqüents sobre les noves subvencions en matèria de comerç per la COVID-19

01. Quines ajudes es convoquen?

Es convoquen dues noves ajudes de concessió directa dirigides a pimes i micropimes que realitzen una activitat comercial o artesana a la Comunitat Valenciana, per a pal·liar les despeses ocasionades per la COVID-19 durant l'exercici 2020:   

 • Ajudes destinades a sufragar les despeses corrents relacionades amb la COVID-19 (CMCOCO).
 • Ajudes destinades a sufragar les inversions en equipament per a l'establiment (CMICOV).

02. Quines ajudes han sigut anul·lades i quines continuen vigents?

La Resolució de 8 de maig de 2020, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, deixa parcialment sense efecte, per causes sobrevingudes, la convocatòria per a l'exercici 2020, de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania dels següents tipus d'expedient entre els contemplats en l'Ordre 22/2018, per les quals s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania:     

 • Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, art. 22, punt 1 (expt. tipus: CMPFER).
 • Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, art. 18, punt 2.b) AVALEM COMERÇ, (expt. tipus: CMMOPY).
 • Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, art. 18, punt 2.c) AVALEM COMERÇ RURAL (expt. tipus: CMRUPY).
 • Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, art. 18, punt 3 AVALEM MERCATS, (expt. tipus: CMSEPY).
 • Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, art. 20, punt 4 (expt. tipus: CMACCC).
 • Ajudes del títol II, de les bases reguladores, capítol III, art. 22, punts 3, 5 i 6, (expt. tipus: CMMOAY).
 • Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, art. 22, punt 7 (expt. tipus: CMAYES).  
 • La resta d'ajudes continuen vigents.

03. Les ajudes CMCOCO i CMICOV són compatibles entre si?

Sí, atés que cobreixen despeses de diferent tipus: les ajudes CMCOCO subvencionen despeses corrents (productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene, repartiment a domicili, etc.) i les ajudes CMICOV subvencionen inversions (despeses en equipament comercial, adaptació dels punts de venda a la nova normativa de prevenció i protecció de comerciants i clients, creació de pàgines web, etc.).

04. Qui es pot beneficiar d'aquestes ajudes?

Podran ser beneficiàries les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, ni societats civils, ni comunitats de béns, ni qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, relacionades en article 5 del Decret 66/2020 de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19.

05. Qui està exclòs de ser beneficiària?

Les persones físiques i societats mercantils i assimilades esmentades en l'apartat anterior, que realitzen una activitat de reparació o manteniment.

06. Quines despeses són susceptibles de subvenció en les ajudes CMCOCO?

Són susceptibles d'obtindre subvenció les despeses corrents en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessaris per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxes de serveis logístics de proximitat i la implantació i accés a plataformes de venda en línia. Entre els conceptes subvencionables es troben:

 • Compra d'EPI (màscares, guants, gel hidroalcohòlic...)
 • Despeses en productes desinfectants o productes o serveis de neteja del local.
 • Despeses corrents per a la posada en marxa serveis logístics de distribució, com el repartiment a domicili.
 • Digitalització del comerç, accés a plataformes de venda en línia, etc.    
 • Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l'1 de març de 2020.

07. Quines inversions són susceptibles de subvenció en les ajudes CMICOV?

Són susceptibles d'obtindre subvenció dos tipus d'actuacions:
1. Les inversions realitzades en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d'aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic amb independència de la seua relació amb la COVID-19. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment.
      
Per a la venda en mercats no sedentaris (AVALEM MERCATS), si les beneficiàries disposen d'autorització municipal per a això, se subvencionaran les inversions en adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació, si compleixen la normativa vigent en matèria mediambiental.

Se subvencionaran les actuacions realitzades des de l'1 de gener de 2020.
      
2. Les inversions relacionades amb la COVID-19, realitzades en equipament destinades a l'adaptació o transformació dels punts de venda per a aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància. Entre altres:

 • Mempares
 • Sistemes de gestió de cua
 • Cabines de desinfecció
 • Màquines  de canvi efectiu
 • Planxes desinfectants
 • Aparells mesuradors de temperatura corporal
 • Aparells dispensadors de gel desinfectant
 • Sistemes d'autopagament   
 • Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l'1 de març de 2020.

       

08. Quin és el termini per a presentar les sol·licituds?

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 15 de juny de 2020, i finalitzarà a les 12.00 hores del 31 de juliol de 2020.

09. Com puc presentar la meua sol·licitud?

Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s'opte, de manera telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte,  (https://sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, «Tràmits i serveis».

 • Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l'ací descrit, serà inadmesa. 
 • Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 

10. Tinc problemes en accedir a la plataforma web, el sistema no respon o no reconeix el certificat digital.

Ha de posar-se en contacte amb els serveis informàtics de la Generalitat Valenciana i enviar-los una captura de pantalla del problema que apareix en l'ordinador junt explicant la consulta corresponent al següent correu: generalitat_en_red@gva.es.

11. Quina documentació he d'aportar al costat de la sol·licitud?

En el moment de realitzar la sol·licitud haurà d'aportar-se la següent documentació:
    

 • Annex a la sol·licitud de subvenció
 • Quan es tracte d'una persona jurídica, documentació acreditativa i identificativa
 • Declaració responsable relativa als requisits exigits
 • Certificat expedit per l'AEAT sobre l'impost d'activitats econòmiques o còpia de l'acta censal.
 •  Model de declaració de la condició de pime
 •  Model de domiciliació bancària
 • Declaració d'ajudes de minimis
 • Document de Qualificació Artesana actualitzat  DQA (en el seu cas)
 • Memòria de les actuacions realitzades amb indicació de les despeses incorregudes
 • Declaració responsable sobre el finançament de les actuacions
 • Relació de despeses del compte justificatiu i justificants d'aquestes
 • Documentació acreditativa d'estar al corrent en el compliment en matèria tributària i de seguretat social (en el cas de no haver autoritzat la seua comprovació per part de l'Administració competent)
 •  Acreditació de la representació (en el seu cas)

12. Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajudes que hagen sigut sol·licitades a aquesta o unes altres administracions públiques?

Sí, tenint en compte que l'import total de les subvencions rebudes en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada. En aquest cas, serà procedent el reintegrament de l'excés.
       

 

13. Com i quan he de justificar les despeses realitzades?

Les despeses efectuades es justificaran amb factures i altres documents de valor probatori amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, expedits d'acord amb la normativa vigent i s'acreditaran mitjançant rebuts, transferències o càrrecs bancaris, i no podran acreditar-se pagaments en efectiu, per un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.
Tant la memòria d'actuacions com la justificació de les despeses efectuades s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud.

14. Si manca algun document que aporte més tard, com afecta l'ordre de concessió de la sol·licitud?

La sol·licitud no es considerarà presentada fins que s'aporte tota la documentació requerida.
      
   

15. Quin és el termini màxim de presentació de la documentació justificativa?

La justificació de les despeses efectuades es presentarà juntament amb la sol·licitud. En el cas de documentació que no puga ser aportada junt amb la sol·licitud, podrà presentar-se fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sempre tenint en compte que no es donarà per presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida.

L'aportació de documentació a un expedient obert es realitzarà a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp

16. Quina és la data límit de les despeses que es poden incloure?

 Es podran incloure les inversions i despeses realitzades i pagades abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds (31 de juliol de 2020).

17. Quin criteri se seguirà per a concedir les ajudes?

El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el del moment de la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, no es considerarà presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida. En el cas que diferents sol·licituds es completen en el mateix moment, es prioritzaran les ajudes sol·licitades per als programes AVALEM MERCATS, AVALEM COMERÇ RURAL, AVALEM ARTESANIA i AVALEM COMERÇ, per aquest ordre.

18. Com es notifica la concessió o desestimació de les ajudes sol·licitades?

La resolució de concessió o desestimació de les ajudes es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, comerç, en l'apartat corresponent a ajudes  i subvencions.

19. És obligatori donar publicitat a la subvenció?

Sí. Haurà de publicitar en la seua pàgina web, si la tinguera, l'obtenció d'aquesta subvenció, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut ajudes o subvencions públiques per una quantia superior a 10.000 euros. En cas contrari es procedirà al reintegrament de la subvenció.

20. Si ja vaig presentar una sol·licitud pels mateixos conceptes en la convocatòria anticipada de 17 de desembre de 2019, he de tornar a sol·licitar l'ajuda?

Si la sol·licitud correspon a una de les quals han quedat sense efecte mitjançant la Resolució de 8 de maig de 2020 (anteriorment citades), haurà de tornar a presentar tota la documentació per a les noves ajudes encara que les actuacions no hagueren variat.
 

21. Què passa si no puc mantindre la meua activitat durant els períodes exigits en la convocatòria?

D'acord amb l'article 13 lletra a) del Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19, serà necessari mantindre l'activitat econòmica durant almenys 6 mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció. En el cas d'ajudes a la inversió, la beneficiària haurà de destinar-la a la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, o de dos anys per a la resta de béns.

En cas contrari, es procedirà al reintegrament de les subvencions percebudes.

22. Com puc realitzar un consulta sobre les noves ajudes per la COVID-19 en matèria de comerç i artesania?

Les consultes es realitzaran a través de la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es
En qualsevol cas, NO es proporcionarà informació sobre expedients oberts a través de la citada adreça de correu electrònic.

També pot consultar les Guies Prop de les ajudes, així com el contingut íntegre del Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19 en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.