Nota-Acceso aplicación DEOSE

NOTA: Per estar tramitant-se l'accés a la documentació acreditativa de la identitat dels promotors o representants i de la condició de treballadors per compte d'altri o d'empresaris amb treballadors a càrrec seu, se sol·licita la presentació de la mateixa.