Visualització de contingut web

Normativa

 

 

ORDRE 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana.

ORDRE 15/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana.

 

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social, dins del Programa de Foment de Treball Autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017.

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social, dins del Programa de Foment de Treball Autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017.

 

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria d'ayudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment de treball autònom a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria d'ayudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment de treball autònom a la Comunitat Valenciana.

 

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es modifica la Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de Foment del Treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017.

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es modifica la Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de Foment del Treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017.

 

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es deixa sense efecte la modificació de l'ordinal onzé de la Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017, en la redacció que en fa la Resolució de 20 de novembre de 2017, quant al termini màxim per a resoldre i notificar la resolució.

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es deixa sense efecte la modificació de l'ordinal onzé de la Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017, en la redacció que en fa la Resolució de 20 de novembre de 2017, quant al termini màxim per a resoldre i notificar la resolució.

 

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es modifiquen els ordinals segon i dotzé de la Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autónom a la Comunistat Valenciana, per a l'exercici 2017, en la seua redacció donada per Resollució de 27 de desembre de 2017, quant al finançament de les ajudes al termini màxim per a aportar extractes o rebusts bancaris justificatius.

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2018, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es modifiquen els ordinals segon i dotzé de la Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de foment del treball autónom a la Comunistat Valenciana, per a l'exercici 2017, en la seua redacció donada per Resollució de 27 de desembre de 2017, quant al finançament de les ajudes al termini màxim per a aportar extractes o rebusts bancaris justificatius.