Visualització de contingut web

Competències

La Generalitat Valenciana va assumir les competències per Reial Decret 847/1999 de 21 de maig, sobre traspàs de funcions i servicis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de mediadors d'assegurances. 

L'article 49.3.10 de l'Estatut d'Autonomia, estableix que és competència exclusiva de la Generalitat la matèria de mediació d'assegurances. Estes competències són titularitat de la Comunitat Valenciana, a qui correspon, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, i si és el cas, en els termes que la mateixa establisca, el desenvolupament legislatiu i l'execució de la matèria d'assegurances.

El Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, estableix que la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme assumeix les competències relatives a la supervisió de mediació de segurs i reasegurs privats.

La competència de la Generalitat s'estén sobre aquells mediadors el domicili i l'àmbit d'operacions dels quals se circumscriguen al territori de la comunitat autònoma.