Visualització de contingut web

ITV

Enllaç a la sol.licitud de verificació de taxímetres

En este enllaç pot consultar la informació de l´IVACE relativa a les ITV de la Comunitat Valenciana, així com els períodes d'inspecció obligatòria dels vehicles

S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 4 de febrer de 2002 (DOGV nº 4.182) l'Ordre de 17 de gener de 2002, de la Conselleria d'Innovació i Competitivitat, per la qual s'estableixen els requisits necessaris per a la regularització de les targetes ITV de determinats vehicles especials agrícoles a la Comunitat Valenciana.

L'ordre té per objecte establir amb caràcter excepcional i únic, per un període d'un any a partir de la seua entrada en vigor, el procediment i els requisits necessaris que han de reunir els remolcs agrícoles i la maquinària agrícola arrossegada que no corresponen a models homologats, fabricats o posats en circulació amb anterioritat a l'entrada en vigor del RD 2.140/1985, de 9 d'octubre (BOE de 19 de novembre de 1985), per a l'obtenció de la targeta ITV.

La propietat del vehicle, i també la seua antiguitat, s'acreditarà mitjançant la declaració del titular, certificada pel consell agrari municipal.

Els propietaris hauran de presentar el vehicle o els vehicles a un laboratori acreditat per a reformes, a fi que el laboratori comprove el compliment del Reglament General de Vehicles i les directives que li siguen d'aplicació i estenga el corresponent certificat de seguretat equivalent, en el qual constaran almenys les dades necessàries per a l'expedició de targeta i les de comprovació del compliment del RD 2.140/1985, de 9 d'octubre, modificat pel RD 1.204/1999, de 9 de juliol.

Els vehicles, després de la sol·licitud prèvia d'inspecció a l'estació ITV, s'hi presentaran en la data acordada, on després de les comprovacions pertinents s'estendrà la targeta ITV.